Seuran säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Egyptologinen Seura ry. – Egyptologiska Sällskapet i Finland rf. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §
Yhdistyksen tarkoitus on luoda edellytykset egyptologian harrastamiselle ja tutkimukselle Suomessa sekä toimia konsultoivana elimenä ja levittää alan tietoutta kaikille alasta kiinnostuneille. Yhdistyksen tavoitteena on aikaansaada tarkoituksenmukainen egyptologinen kirjasto sekä luetteloida muualta Suomesta saatava ko. alan kirjallisuus. Lisäksi yhdistys pyrkii hankkimaan ja ylläpitämään tiloja em. kirjaston ja mahdollisten kokoelmien säilyttämiseksi.

3 §
Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää luentoja ja esitelmiä jäsenilleen ja yleisölle, välittää alan tietoutta lehdistön avulla, järjestää tutkimus- ja opintomatkoja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Seuran julkaisutoiminnasta päättää hallitus.

4 §
Yhdistys on yhteydessä Egyptin arabitasavallan arkeologisiin hallintoelimiin ja ylläpitää suhteita ulkomaisiin egyptologisiin yhdistyksiin sekä osallistuu retkikuntatoimintaan.

5 §
Toimintansa mahdollistuttamiseksi yhdistyksellä on oikeus:

 • kerätä jäsenmaksuja
 • ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia
 • järjestää maksullisia tilaisuuksia yleisölle, tarvittaessa asianmukaisella luvalla
 • harjoittaa julkaisutoimintaa.

6 §
Yhdistyksen jäseniksi voivat seuran kokouksen hyväksymisellä liittyä kaikki egyptologian asiantuntijat ja harrastajat. Jäsenet ovat:

 • vuosijäsenet (vuotuinen jäsenmaksu)
 • ainaisjäsenet (kertakaikkinen jäsenmaksu)
 • yhdistyksen hallituksen valitsemat kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet, jotka ovat vapautetut jäsenmaksusta

7 §
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

8 §
Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous ja sen hallintoa hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, joka käsittää puheenjohtajan, sihteerin ja seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun viisi (5) sen jäsenistä on paikalla.

9 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Kutsu vuosikokoukseen ja tarvittaessa muihin kokouksiin lähetetään postitse jäsenille tai julkaistaan ainakin yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Vuosikokouksessa on käsiteltävänä seuraavat asiat:

 • esitellään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastajalausuntoineen kuluneelta kalenterivuodelta, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • esitellään tulevan vuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
 • valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 • päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 • valitaan hallitus seuraavaksi toimintakaudeksi
 • valitaan yksi (1) vakinainen ja yksi (1) varatilintarkastajaa
 • käsitellään muut asiat.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

11 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjeellä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, mikäli katsotaan hänen toiminnallaan vahingoittaneen yhdistystä. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta vuoden ajan.

12 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta edellyttää, että kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista jäsenistä puoltaa sitä. Kokouksien välisen ajan tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa. Mikäli päätetään yhdistyksen purkamisesta, yhdistyksen viimeinen kokous päättää yhdistyksen varojen käyttämisestä suomalaista egyptologiaa edistäviin tarkoituksiin.