Projekti

Ihminen ja ympäristö. Monitieteellinen tutkimus ihmisen toiminnasta, asumusten muodoista, sosiaalisesta ja rituaalisesta tilasta Egyptissä 1550-1069 eKr., erityisenä tarkastelun kohteena Länsi-Theban Station de Repos -alue.

Dr. Jaana Toivari-Viitalan 1.8.2008–31.7.2013 johtama viisivuotinen tutkimusprojekti on Suomen Akatemian rahoittama. Projekti toteutetaan Helsingin yliopistossa ja yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Egyptologinen Seura, Egyptin korkein muinaismuistohallinto (SCA), Baselin yliopisto, sekä Náprstek museo, Prahassa.

Tutkimuksen keskeiset tavoitteet ovat:
1. UNESCOn maailman ”muinainen Theeba” -kultturiperintökohteeseen kuuluvan Station de Repos -alueen tämänhetkisen tilan selvitys, dokumentointi ja Egyptin viranomaisten kanssa sovitut restaurointitoimenpiteet, joilla muinaismuistokohteen säilymistä edesautetaan.
2. Monitieteellinen tutkimus kuninkaallisten haudanrakentajayhteisön 19.–20. dynastian aikana hyödyntämistä eri majoitusmuodoista, rakennustyypeistä ja rakennusten funktioista, tieverkostoista, liikkuvuudesta sekä muusta ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta osana ihmisen elämää, toimintaa, sosiaalista taksonomiaa ja yleistä muinaisegyptiläistä maailmankuvaa uuden valtakunnan aikana (1550–1069 eKr.). Tarkastelun erityiskohteen muodostaa Kuninkaiden laakson vuorenrinteessä sijaitseva väliaikaiseen majoitukseen tarkoitettu asutusalue, nk. levähdysasema.
3. Egyptologian opiskelijoiden koulutus ja jatkokoulutus sekä maisterintyö- ja tohtorin arvoon tähtäävän tutkimustyön sisällyttäminen projektityöhön.
4. Suomalaisen yhteistyötradition jatkaminen UNESCOn listaamien maailmanperintökohteiden säilyttämistyössä.
5. Tutkimustyön edistymisestä ja tuloksista tiedottaminen sekä tiede- että laajalle yleisölle niin kansallisissa kuin kansainvälisissä medioissa.

Jatkuvasti nouseva pohjavesi, ilmastonmuutos sekä kasva turismi kuormittavat muinaismuistoja huomattavasti, joten Egyptin viranomaiset ovat kuuluttaneet kansainvälistä tiedeyhteisöä osallistumaan uhattujen maailman kulttuuriperintökohteiden konservointi- ja dokumentointityöhön. Eräs kohteista on muinainen Theeba, jonka osan Station de Repos -alue Kuninkaiden laakson vuorenrinteessä muodostaa. Alue koostuu 19.–20. dynastian aikaisista (1295–1069 eKr.) kuninkaallisten haudanrakentajien väliaikaisista asumuksista, työmaaparakeista.

Projektin aikana Station de Repos -alue dokumentoidaan ja konservoidaan Egyptin viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kenttätöiden johtajana toimii FL Elina Paulin-Grothe Baselin yliopistosta. Suomalaisille egyptologian opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa egyptologian opintokokonaisuuteen kuuluvaa työharjoittelua projektin kenttätöissä, tosin Egyptin viranomaisten rajoittamassa määrin (1 opiskelija/kausi). Projekti toimii lisäksi tutkimusyhteisönä, jossa Helsingin yliopiston egyptologian jatko-opiskelijat suorittavat väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötään.

Projektista saatu uusi tieto ja löydöt rikastuttavat monimuotoista Deir el-Medina -tutkimuksen lähdeaineistoa sekä edesauttavat jatkuvaa ja monimuotoista Deir el-Medina -tutkimuksen kehitystä.  

Avainsanat: Egypti, historia, Deir el-Medina, muinaisegyptiläinen arkkitehtuuri, muinaisegyptiläinen taide, muinaisegyptiläiset kuninkaalliset haudanrakentajat, muinaisegyptiläiset työmaaparakit, muinaisen Egyptin historia, muinaisen Egyptin kulttuuri, sosiaalihistoria, yhteiskunta
Teksti: Jaana Toivari-Viitala